statut

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

 1. Stowarzyszenie Agile, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prawne, prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz upowszechnienia zwinnych metod wytwarzania produktu.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 roku. nr 20 pozycja 104 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Powiat Rycki.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.
 5. Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2 – Cele i formy działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie praktyków i entuzjastów podejścia Agile, upowszechnianie podejścia Agile, jak również związanych z nim rozwiązań, reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii i potrzeb oraz ułatwianie kontaktów między członkami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:
 • współdziałanie z instytucjami, towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami, tak krajowymi jak i zagranicznymi;
 • inspirowanie, wspieranie i patronowanie działalności mającej na celu upowszechnianie podejścia Agile;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw i pokazów w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • ułatwianie wymiany informacji poprzez organizowanie programów wymiany wiedzy;
 • rozwijanie innych form działalności merytorycznej służącej realizacji celów statutowych.
 • prowadzenie działalności naukowo-technicznej dotyczącej podejścia Agile w formie badań, wdrożeń, ekspertyz i innych.

Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkujący poza jej granicami.
 3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jej Statutu.
 4. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje bezpośrednio w drodze uchwały Zarządu. 
 5. Członkostwo zwyczajne i uczestnictwo wygasa na skutek:
 • śmierci członka;
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi ;
 • prawomocnego orzeczenia  o wykluczeniu podjętego przez Zarząd;
 • utraty praw publicznych;
 • skreślenia uchwałą podjętą bezpośrednio przez Zarząd w przypadku niepłacenia składek przez okres 2 lat;
 1. Niezależnie od zakresu czynnego i biernego prawa wyborczego, określonego w obowiązujących przepisach prawa, członkowie zwyczajni mają prawo do wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. Otrzymanie godności członka honorowego nie powoduje utraty członkostwa zwyczajnego.
 4. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.
 5. Członkowie honorowi, nie będący równocześnie członkami zwyczajnymi, mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają nadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 7. Przyjęcie na członka wspierającego oraz usunięcie członka wspierającego następuje bezpośrednio w drodze uchwały Zarządu. 
 8. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia. 

Rozdział 4 – Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków zwane dalej ,,Walnym Zebraniem”,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.
 2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia na okres do końca kadencji władz. W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia na okres do końca kadencji władz.
 3. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co pięć lat jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1:5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
 • z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. 
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Zarząd powiadamia członków z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1:3 liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
 • ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia;
 • uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
 • uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników;
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze;
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 1:2 obecnych członków.
 2. Walne Zebranie podejmuje większością 2:3 głosów uchwały w sprawie zmian Statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa lub członków władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3:4 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

Zarząd 

 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz 3-10 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. 
 2. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. Do zakresu działania Zarządu należy:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie;
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności;
 • podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jej funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych;
 • podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz o skreśleniu z listy członków;
 • zwoływanie Walnych Zebrań;
 • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu;
 • zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej;
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji lub stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz między członkami a władzami Stowarzyszenia, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności w Stowarzyszeniu;
 • rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia;
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami;
 • przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
 • przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
 • wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie lub wnioskowanych przez Zarząd.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5 – Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, majątkowe prawa autorskie i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje i subwencje,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności własnej,
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazywane jak najszybciej na konta Stowarzyszenia.
 2. Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłacania ustala Zarząd.
 3. Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.
 4. W imieniu Stowarzyszenia dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby: Prezes Stowarzyszenia lub wiceprezes, oraz skarbnik lub upoważniony członek Zarządu. Pozostałe dokumenty podpisuje jeden członek Zarządu zgodnie z podziałem obowiązków wynikającym z regulaminu Zarządu.